top of page

מדיניות פרטיות

 

ברוכים הבאים לאתר הבית של קומסיטק מחשוב ומערכות מידע 2003 בע"מ ("החברה"), המהווה חלק מפעילותה של החברה, העוסקת במתן שירותי מחשוב ואינטגרציה וכן שירותי בוטיק למגוון רחב של חברות, ארגונים ועסקים בישראל.
להלן מידע על מדיניות הפרטיות של החברה בכל הקשור לשימוש באתר על ידי גולשים/משתמשים.


השמירה על פרטיותו של כל משתמש באתר חשובה ביותר לחברה והיא מקדישה לה תשומת לב מיוחדת.
נתונים שימסור משתמש באתר ואשר יאספו אודותיו ו/או אודות מי מטעמו במסגרת שימושו באתר, יישמרו בחברה בהתאם להוראות הדין. נציין כי לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונו של המשתמש בעת שימושו באתר. 


הסכמת המשתמש לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
השימוש באתר מעיד על הסכמתו של כל משתמש באתר למדיניות פרטיות זו וכן לתנאי השימוש של האתר. אם המשתמש אינו מסכים לאחד מהתנאים הנ"ל, עליו להימנע מהמשך השימוש באתר ו/או לפנות אל החברה על-מנת שתוכל לסייע לו בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודות המשתמש ייעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין.


Cookies 
האתר עושה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies), באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להקל על השימוש בו. כמו כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות העוגיות ישמש לצורך הצגת מודעות והצעות לשירותים שונים של החברה בעת השימוש באתר.


העוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר בעת כניסתו לאתר, בהנחה שהגדרות הדפדפן שלו מאפשרות זאת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש באתר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, וכן מדורים ומידע שהשתמש בהם במסגרת השימוש באתר.


כמו כן, לעיתים העוגיות משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיו האישיים של המשתמש מחדש, אם והיכן שיתבקש לכך, בכל ביקור חוזר במדורים הרלבנטיים באתר שמחייבים רישום והזנת פרטים (ככל שרלוונטי).
המידע שבקבציי העוגיות הינו מוצפן. החברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבים ומערכות של החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. 


אם המשתמש אינו רוצה לקבל עוגיות, הוא יוכל לחסום את האפשרות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. עם זאת, על המשתמש לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא יוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר, בהתאם להגדרות הדפדפן.


מידע אישי מזוהה
נתונים אישיים מזהים אודות המשתמש יישמרו בחברה, אך ורק אם אותו משתמש מסר אותם מיוזמתו, ולפי הסכמתו באותן נסיבות, כגון פניה אל החברה הכרוכה במסירת פרטי המשתמש. 


שמירת המידע
המידע שימסור המשתמש בעת שימושו באתר, ככל שימסור, עשוי להישמר במאגרי החברה, שבין מטרותיהם ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות החברה, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ולצרכים סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר ופניות לצורך מימוש מטרות אלו, בכפוף להוראות הדין.


המשתמש אינו נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם יבחר שלא למסור מידע כאמור במקום בו הוא נחוץ לתפעול שירות המוצע דרך האתר, ייתכן כי אותו משתמש לא יוכל ליהנות מחלקים מהאתר ו/או מהשירותים אותם החברה מציעה דרכו.


השימוש שייעשה במידע שנאסף
החברה וכן כל מי מטעמה, מחויבת לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותה ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודות משתמש בעת השימוש באתר או אם ימסור המשתמש מידע לחברה מיוזמתו באמצעות השירותים המוצעים באתר, החברה תשתמש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן:


עיקר המידע שנאסף מעצם שימושו של המשתמש באתר הינו מידע סטטיסטי הנועד כדי להתאים את האתר ואת השירותים המוצעים בו להעדפותיו ולצרכיו.
הניהול התקין של האתר ותפעול השירותים המוצעים בה.
מתן שירות לקוחות וייעול ההתקשרות עם החברה.
ביצוע סקרים וסטטיסטיקות ולצרכי שיווק – והכול בכפוף להסכמות שיתקבלו מהמשתמש לפי החוק, ולצרכים פנימיים של החברה, ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים.

העברת המידע לצדדים שלישיים
נוסף על האמור לעיל, החברה לא תעביר את המידע אודות המשתמש לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על-פי חובה שבדין, ובמקרים הבאים:
כדי לטפל ו/או להשלים ו/או לייעל את הטיפול במשתמש.


מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בין המשתמש לבין החברה, או אם יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין או תנאי השימוש.
על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.
כדי למנוע פגיעה חמורה במשתמש ו/או ברכושו ו/או בגופו ו/או רכושו של צד שלישי ו/או בחברה.
במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות החברה עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שהמשתמש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.
בכל מקום באתר בו תינתן על-ידי המשתמש הסכמה מפורשת לכך.

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה באופן אוטומטי באתר. שימוש באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות זו מעת לעת.


זכות לעיין במידע
על-פי חוק, כל משתמש, או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת:  sales@cct.co.il


אבטחת האתר
החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.


שאלות, בקשות והערות
בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר, או בכתובת sales@cct.co.il או בטלפון מספר: 09-9509384.

bottom of page